RODO

Klauzula informacyjna skierowana do interesanta DPS

Informacja o przetwarzaniu danych przekazywana na podstawie art. 13 RODO:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przebendowskiego 1, tel. 58 672 15 91 e-mail: dpswejherowo@gmail.com.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Podanie danych jest niezbędne do załatwienia sprawy i wymagane przepisami KPA. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dostępne są w siedzibie Administratora.

 

  1. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: "Inspektor ochrony danych" bądź e-mailowy: kancelaria@adwokatwasko.pl .
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia sprawy, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).
  3. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. W szczególności odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/a dane będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa.

Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, obsłudze informatycznej i kancelarii prawnej.

  1. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  2. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  3. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).
  4. Podanie danych jest niezbędne do załatwienia sprawy i wymagane przepisami KPA.